Artikkel

Krigen om den unge generasjon

Kapittel i boken «Norge - vend i tide» (Rex Forlag, 1993)
30. April 1993
Krigen om Norges barn og unge raser for fullt. Det nyfødte barnet blir ikke spart i djevelens bestrebelser på total ødeleggelse av Norges framtid. Får han ikke drept barnet i mors liv, så prøver han i det minste å føre barnet inn i et spor som etter hvert vil knekke all livslyst, skaperevne og erobrertrang i det.
Krigen om den unge generasjon

Av Ann-Christin Torp

Men drapslegene ved norske abortklinikker er ikke de eneste som i praksis ødelegger framtiden for en ny generasjon. I dag har mødre og fedre i de mange hjem overlatt barna til skole og fritidshjem, eller til fjernsyn, video og dataspill. I dag vokser en ung generasjon opp i vårt land som ikke kjenner til de moralnormer for hjem, arbeid og samfunn som våre forfedre møysommelig bygde vårt land etter.

Men det er ikke for sent å vende om! Om vi bare vil, så kan vi på nytt redde Norge fra et moralsk og åndelig forfall. Vend i tide!

Ansvar for barna 

Bibelen forteller utvetydig at det er foreldrenes ansvar å undervise og fostre sine barn. Etter norsk lov er det også foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen og opplæringen av barna sine.

I dag opplever vi likevel en krise i samfunnet når det gjelder ansvaret for barna. Krisen oppstår fordi det er ikke lenger en selvfølge at mor og far har tenkt å leve sammen "til døden skiller dere ad". Barna vokser i økende grad opp i en atmosfære av utrygghet for hvorvidt hjemmet skal holdes sammen. Denne grunnleggende splittelse som idag infiserer hjem etter hjem, skaper ingen trygg ramme for undervisning og fostring av barn. Når ikke en gang mor og far har vilje og evne til å løse livets problemer i fellesskap, hvordan skal da barna kunne lære det! Og når en skilsmisse eventuelt inntreffer, så er splittelsen av hjemmet blitt synlig for enhver. Da er ansvaret for barnas oppvekst blitt fordelt på to foreldre, som i beste fall vil forsøke å samarbeide om de ytre forhold i barnets liv. Hva da med den totale omsorg for barnets oppdragelse?

I lov av 13.juni 1969 om grunnskolen er formålsparagrafen utformet på denne måten:

"Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og heim."

Foreldre, våkn opp! 

Våkn opp du som sover! Ja, du foreldre som sover ved TV-skjermen, er gravd ned i arbeidspress, sløva av likegyldighet, kompromisser på Guds Ord, og blir mer og mer lik denne verdens gud.

Det er i seineste laget å bli rystet ut av sin søvn ved at din sønn kaller seg homofil, eller ved at din datter allerede har tatt abort, eller at sønnen er fascinert og dratt inn i lek med mørkets makter - først "turtles" og dataspill, så inn i rollespill og okkultisme - eller at datteren mediterer og sier sine mantra og påkaller demoner.

Kampen om barna

Det kjempes en kamp om barnas ånd, sjel og kropp. Hvem går av med seieren?

Under annen verdenskrig var det vel neppe noen foreldre som benektet for sine barn at det var krig i Norge. På spørsmål fra barna - "Hvorfor ser vi ikke kongen mer?", "Hvorfor feirer vi ikke 17.mai sånn lenger?" - så var det nok ingen foreldre som svarte med unnvikende, bleike svar som unngikk sannhet og satte opp et ansikt som tydet på at alt var vel.

Nei, jeg er overbevist om at kjærligheten til landet, og kampen for frihet og rettferdighet virket slik at de målrettet og med nidkjærhet kjempet for å få kongen tilbake til landet, feire seieren og glede seg over at urettferdigheten måtte vike for sannheten. Djevelen har fritt spillerom. Vi står i en slik kamp nå om barnas framtid. Guds lover blir dysset ned og skjøvet ut over sidelinjen. Gudsmenn og gudskvinner blir til tider latterliggjort og kneblet fordi vi står opp for sannheten. Mens vi kristne blir opptatt og fanget av visdoms lære, tomt bedrag, menneskers tradisjoner og verdens barnelærdom (Kol 2,8), så har djevelen fritt spillerom. Han undergraver og uthuler den kristne formålsparagrafen i skoleverket. Sekulærhumanismen har flommet over det norske skoleverket med slagord som "La de små barn komme til seg selv!", og "Vi må ikke påvirke barna". Da falt den første skansen! De aller fleste kristne ble tause for "vi skal jo ikke påvirke!".

Mens vi fortsatt er kneblet av en slik tankegang, så flommer det inn over barna en overveldende påvirkning. Det er New Age, en ny åndelighet for å dekke barnas åndelige vakuum og føre dem bort fra Jesus som er sannheten. Skoleoppgaver med tydelige okkulte tilsnitt og symboler blir presentert i lesebøker på barneskolen. Dette vekker barnas nysgjerrighet for det overnaturlige, og vil være med på å dra dem videre inn i mørkets realiteter. Det leses temanummer som barna bare har på skolen, der homofili blir presentert som en naturlig livsform. Sex-opplæring får de ved å se "myke" porno-filmer. Teaterstykker og bøker der barna blir kjent med hekser og sine åndelige "hjelpere", blir trukket inn i undervisningen.

Når vi oppdager hvilken krig vi står i, da har vi mulighet til å vinne den! Våre barn skal ikke bli offer for meneskers egoisme som ender i lovløshet. Heller ikke skal de indoktrineres med en falsk humanisme som utelukker Gud totalt. Barna våre får ikke behov for den spenningen som følger med det okkulte, når Den Hellige Ånd får manifestere seg i deres egne liv, og når de er delaktig i en levende, Jesus-sentrert og sannhetstro lokal menighet.

Realiteten i åndskampen

Vi må verne barna! Men vi skal ikke verne dem mot realiteten i åndskampen vi står i. Da blir de et lett bytte for fienden. Vi verner barna ved å gi dem helhetsbildet, fortelle hele sannheten i Guds ord, ikke bare deler av den.

Når vi foreldre våkner opp og ser hva verden har å by på, og når vi ser hvilke resultater det blir av deres tilbud, så blir vi febrilske. Dette fører oss til Guds Ord. Da ber vi om åpenbaring for oss selv først og fremst for å vite hvem vi er i Gud, se Jesu seier på korset som er den seier Han vil at vi skal leve i. Så vil Den Hellige Ånd lære oss utifra Guds Ord å bruke våre åndelige våpen så vi vinner kampen om barna våre.

Deretter underviser vi barna fra Bibelen på en sunn, enkel, kompromissløs måte. Den Hellige Ånd blir bedrøvet, og vi mister kraften, om vi går i den fella at vi opphøyer våre egne erfaringer, eller mangel på erfaringer, over Guds Ord. Hele tiden og i alle situasjoner har vi Bibelen som det Guds Ord det er: SANNHETEN som setter oss fri! Lærer barna at Jesus har vunnet seieren. Vi går i Jesu seier inn de umulige, mørke situasjoner, inn i lovløshet blant gudsbespottere, og der taler vi Guds Ord, ber og lovpriser Gud, og vi vinner seier! David beseiret gudsbespotteren Goliat, dronning Ester reddet sitt folk, Paulus og Silas forkynte Jesus uredd - ja, Bibelen er full av seire under motstand. Disse forbildene skal barna våre ha, presentert i en klar svart-hvit forkynnelse. Vi finner ingen gråsoner i Bibelen. Gud hater synd. Guds kjærlighet til menneskene er uten grenser.

"Snillhet"

Hvor kommer vår "snillhet" og våre veike holdninger fra ettersom vi har vært så passive når det gjelder å prege og påvirke barna våre?

Det kommer av en manglende forståelse av hva Guds Ord sier, og av at vi ikke ser på barna slik Jesus selv ser på dem. "Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel" (Ordspr 22,6). Bibelen er full av sterke oppfordringer til å undervise barna. Jødene lærer sine barn å lese utfra Toraen (=loven og profetene). Hva gjør vi? Kanskje vi gir dem verdslige bøker preget av verdens ånd! Muslimenes barn pugger Koranen i førskolealderen. Vi trenger ikke i det hele tatt å være redde for at vi skal være fanatiske. Vi gir barna hele sannheten - hele pakka. Jesus sier: "Den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp" (Matt 18,6). Slik er den bibelske svart-hvit forkynnelse.

Lykkelig er det barn som har lært å kjenne Jesus og sin bibel, som har lært å stå djevelen imot, som vet hvor fienden befinner seg, og hvordan og hvorfor han angriper. Et slikt barn kan avsløre lærernes New Age påvirkning, lukke igjen lærebøker som presenterer okkulte fenomener, og si ifra! Og når læreren presenterer vage teorier i utviklingslæren som er bygd på løgn og humbug, da velger dette barnet å skrive og tale sannhet som stemmer overens med Bibelen!

Vi går mot strømmen! Hvem har sagt at det skal være lettvint?

Apostlenes gjerninger forteller noe annet. Gudsmenn og gudskvinner møter sannelig motstand. Er vi våkne nå, eller skal våre barn flyte med strømmen, bli likedannet med verden, og bli fanget inn i djevelens garn? Nei, vi reiser oss, rister av oss bekvemmelighet, og ber om at likegyldigheten blir erstattet med brennende iver for at våre barn blir lydige mot Guds Ord, er fylt med Guds Ånd, og står djevelen imot faste i troen. Vi er villige som foreldre til å betale prisen og ta ansvar for barnas nåtid, slik at vi kan nå ett av våre mål: At barna blir bærere av vekkelsen som forandrer nasjonen!

Barna i Seierskirken
Barna
Seierskirken Lillestrøm er fortsatt en aktør i den norske samfunnsdebatten - 16 år etter at virksomheten ble avviklet.  Nå retter mediene et kritisk søkelys på den undervisning og påvirkning av barn som skjedde der.  Derfor...
Read more Posted on February 14, 2016
Veiledning for barna i menigheten - "På reise sammen"
I 1998 ble dette heftet av Lorna Jenkins utarbeidet i en midlertidig utgave for familiene i Seierskirken av barnepastor Ann-Chistin Torp, som har tett kommunikasjon med den internasjonale pinse-lederen Lorna Jenkins. Last ned PDF.
Read more Posted on December 01, 1998
Ann-Christin på TV2 om seksualundervisning i skolen
Seierskirkens barnepastor Ann-Christin Andreassen Torp uttaler seg sterkt imot utviklingen av seksualundervisningen i skolen. - Barn i første klasse skal ikke høre dette på skolen, sier hun.
Read more Posted on March 15, 1994
«Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth»
Read more Posted on December 17, 1993
Krigen om den unge generasjon
Krigen om Norges barn og unge raser for fullt. Det nyfødte barnet blir ikke spart i djevelens bestrebelser på total ødeleggelse av Norges framtid. Får han ikke drept barnet i mors liv, så prøver han i det minste...
Read more Posted on April 30, 1993
1 - 5 of 11
 

All content is copyrighted by ©Oslokirken 2021 which has no responsibility for content on external webpages which are linked from our webpages. 

Powered by Cornerstone